Regler


Hvad må jeg samle på stranden?

Man må i praksis gerne samle sand og sten på stranden, så længe det drejer sig om småting, d.v.s. ting, som man umiddelbart kan føre med sig uden hjælpemidler.

Men hvis man tager sand eller sten fra en privat ejendom, bør man i princippet spørge ejeren. Selv om der formentlig findes en bagatelgrænse for, hvad man kan tage med uden at spørge først, har ejeren ret til at forbyde, at man tager noget med sig.

Ejerskabsforhold

Uden for “Højeste daglige vandstandslinie” er man på “Søterritoriet”, der ejes af staten. Her er der tradition for, at man må tage småting som sand og sten m.v. med sig.
Inden for “Højvandslinien” tilhører grunden den, der ejer jorden inden for strandbredden, så her gælder den private ejendomsret. Hvor det offentlige ejer baglandet, f.eks. ud for Naturstyrelsens klitplantager, må man normalt også tage småting med sig fra hele strandbredden, men ikke fra klitterne.

Hvis du vil fjerne større mængder

Hvis der er tale om, at man ønsker at fjerne materialer i større omfang, end hvad der normalt medtages af en almindelig strandgæst som souvenir, skal man – udover at spørge ejeren – rette henvendelse til kommune, Naturstyrelsens lokale enhed eller kystdirektoratet. Disse kan fortælle, hvordan man skal forholde sig, idet der kan være tale om, at der skal søges tilladelse efter regler i Naturbeskyttelsesloven og/eller Råstofloven. For egentlig gravning af sand og sten gælder reglerne om råstoflovens regler om indvinding på land.

Som eksempler på steder, hvor det vil være uheldigt at fjerne materialer kan nævnes strande, hvor Naturstyrelsen eller andre tilfører sand for at forbedre badestranden. Eller de steder langs Vestkysten, hvor Kystdirektoratet indpumper og tilkører store mængder sand og ral for at sikre kysten. Endvidere må klitter på grund af sandflugtsfaren ikke ødelægges.

Indsamling af rav

For indsamling af rav er gældende praksis, at rav tilhører finderen. Få tips og trick til indsamling af rav .

Deling af andres malede sten

Falder du over en sten du synes er rigtig flot, enten på nettet eller i en facebook gruppe, så må du desværre ikke “pinne” den på pinterest til senere brug eller dele den på anden vis. Du må tilgengæld godt henvise til ejermandens hjemmeside, facebook side eller instagram konto.